Institute of Management, Nirma University - Logo
Institute of Management, Nirma University - Logo

PhD Guides

PhD Guides

Amola Bhatt
Avani Raval
Ashwini Awasthi
Bhoomi Mehta
Hardik Shah
Harismita Trivedi
Hrudanand Misra
Jayesh Aagja
M Mallikarjun
Nikunj Patel
Nityesh Bhatt
Prabhat Kumar Yadav
Poonam Chhaniwal
Pradeep Kautish
Punit Saurabh
Rajesh Jain
Ritesh Patel
Samik Shome
Sapna Parashar
Shahir Bhatt
Shashank Thanki
Tejas Shah