banner

PhD Guides

Ashwini Awasthi
Chitra Khari
Deepak Danak
Hardik Shah
Harismita Trivedi
Jayesh Aagja
M Mallikarjun
Nikunj Patel
Nityesh Bhatt
Parag Rijwani
Prabhat Kumar Yadav
Rajesh Jain
Samik Shome
Sapna Parashar
Shahir Bhatt
Shashank Thanki
Tejas Shah

Get our Newsletter