Institute of Management, Nirma University - Logo
Institute of Management, Nirma University - Logo

PhD Guides

PhD Guides

Amola Bhatt
Avani Raval
Ashwini Awasthi
Bhoomi Mehta
Hardik Shah
Harismita Trivedi
Hrudanand Misra
Jayesh Aagja
M Mallikarjun
Nikunj Patel
Nisarg Joshi
Nityesh Bhatt
Prabhat Kumar Yadav
Poonam Chhaniwal
Pradeep Kautish
Punit Saurabh
Rajesh Jain
Ritesh Patel
Ruchi Sao
Samik Shome
Sapna Parashar
Shahir Bhatt
Shashank Thanki
Sunita Guru
Tejas Shah